ONBEŞLER’in Katlinin 100. Yılı!

ONBEŞLER’in Katlinin 100. Yılı!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk siyasi cinayeti, Türkiye Komünist Partisi önderleri, Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarının Karadeniz’in derin sularında kalleşçe katledilmeleridir. TC tarihinin, çünkü 23 Nisan 1920’de Ankara’da Mustafa Kemal Başkanlığında kurulan Birinci Millet Meclisi dönemidir. TKP önderlerinin Anadolu’ya gelişi de bir dizi oturumda Birinci Millet Meclisi’nin konusu olmuştur, bizzat Mustafa Kemal’in bu konudaki Meclis konuşmaları tutanaklarda mevcuttur.

TC Devleti bu katliamın hesabını vermek zorundadır. Nasıl ki Alevi, Kürt, Ermeni, Rum, Süryani, Keldani Katliamlarının hesabını da aynı şekilde vermek zorundaysa…

ONBEŞ’ler emperyalist işgale karşı yürütülen Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı, anti-kapitalist toplumsal bir kurtuluş mücadelesine yükseltmeye öncülük etmek için Ankara yolundaydılar. Türkiye’deki dönemin egemenlerini ve uluslararası emperyalist güçleri harekete geçiren bu nedendir. Türkiye’nin anti-emperyalist, anti-kapitalist bir kalkınma yoluna yönelimi 1917 Ekim Devrimi sonucu kurulan genç Sovyet Rusya devletini de güçlendirici bir etki olacaktı.

TKP Birinci Programı, işçi sınıfı öncülüğünde anti-emperyalist ve anti-kapitalist yöneliminin dışında Anadolu ve Rumeli’de yaşayan onlarca farklı milliyet, din ve mezhepten halkların, dostluk ve dayanışma içinde federatif bir cumhuriyet yapısı temelinde bir arada özgürce yaşamasını ön görüyordu. Demokratik merkezi bir Meclis yapısı ile yerellerde ve bölgelerde öz yönetimin egemen olduğu bir siyasal yapılanmayı savunuyorlardı.

Bütün bu sorunlar 28/29 Ocak 1920’den 100 yıl sonra günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nde halen çözülmüş değildir. Türkiye’nin ve halklarının en büyük sorunu budur. Onun için ONBEŞLER’in programatik görüş ve politikaları bugün de geçerliliğini korumaktadır. Egemen sınıflar ONBEŞLER’i katlederken farklı görüşlere hiç bir tahammüllerinin olmadığı gerçeğini ortaya koymuşlardır. Sınıf mücadelesinin bu gerçeği hiç bir zaman unutulmamalı ve işçi sınıfı da burjuvaziye karşı aksi şekilde davranmamalıdır, davranmayacaktır. ONBEŞLER’in adlarını ağızlarına almaya utanmayan döneklerin burjuvaziye ruhlarını satmış olmaları gerçeği, sadece burjuvazi adına sınıf hareketini zayıflatmaya yöneliktir. Türkiye Komünist Partisi buna izin vermeyecektir!